ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน(กระบะ)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื่อวัสดุสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า

ขอบเขตของงานศพด.บ้านเหล่า ประกาศราคากลางจัดซื้อวัส […]