Posted in 9(8)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8)

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจแผ่นดิน

Continue Reading...
Posted in 9(8)

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดพัสดุ(ผด.3) ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8) ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8)

รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8) ข่าวประกวดราคา

รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8)

รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

Continue Reading...
Posted in 9(8)

รายงานผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2562

Continue Reading...
Posted in 9(8)

แผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง (ผด5) ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...