ขอบเขตของงานศพด.บ้านเหล่า ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนศ รายละเอียดแนบท้าย1 รายละเอียดแนบท้าย2 รายละเอียดแนบท้าย3