โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปตัวยูภายในหมู่บ้าน บ้านพัฒนา ม.17