โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนใหม่ หมู่ที่ 11