โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน หมู่ที่ 3