โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13