ส่งหัวหน้าสำนักปลัดย้ายไปปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin