สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนธันวาคม 2561

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายนแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) ก.ค. – ก.ย. 61

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ผด.3) งวดที่ 1 (ต.ค. 60 – มี.ค.61

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือน-กรกฏาคม-2560

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.1-เดือน-มิถุนายน-2560

แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ผด.3) งวดที่ 1 (ต.ค. 59 – มี.ค.60

แบบรายงานผลการดำเนินงาน (ผด.6) งวดที่ 2 (เม.ย – ก.ย.60

 

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2559

Share:

Author: admin