ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

หลักเกณฑ์ประเมิณ-พนักงานส่วนตำบล
Share:

Author: Banlao Sakon