องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Share:

Author: Banlao Sakon