การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Share:

Author: Banlao Sakon