ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑)
https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.๑-.pdfประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(ต.ค.64-ธ.ค.64)

 

Share: