พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน อบต.บ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมถึงบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชนผู้มารับบริการ       

Share: