ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

ประกาศ
Share: