องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “หนองทุ่งมนเกมส์”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “หนองทุ่งมนเกมส์” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาของท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รายการ จากทั้งหมด 4 รายการกีฬา โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดในหน่วยงานและระหว่างบุคลากรจากต่างหน่วยงาน เกิดการมีเครือข่ายการประสานงานที่ดี ซึ่งจะทำให้การติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นบรรลุผลสำเร็จต่อไป

           

Share: