การบริการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อาสาบริบาล ส่วนงานสาธารณสุข บริการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สูง เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

Share: