โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  โดยกองสวัสดิการสังคม  จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ศูนย์บริการคนพิการตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เกี่ยวกับการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพของผู้พิการ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  

Share: