ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกวดราคาโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 04/08/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน ๘ โครงการ ,โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑ โครงการ รวมเป็นจำนวน ๙ โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2022
จ้างเหมาตัดเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ(อปพร) (เสื้อคอเปิดสีกากี แบบที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ค่าอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (กองคลัง) 13/09/2022
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0892 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-0892 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโคกโป่ง - สายนานายบุญมา แฝงราช หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโดน - โคกโป่ง หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสวาท เผ่าพงษ์ - นานายบุญมี เปี่ยมปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายบุญเพ็ง คะโสพิมพ์ - สายนานายกองแก้ว เข็มแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูและตัดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับติดตั้งภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ พ,ศ, 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่