ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๖ สาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 จากบ้านนางน้อย สรภูมิ - หน้าวัดคำเม็ก หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ที่ 17 จากบ้านนางหนูจีน ไต่ตาม - หอถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดและบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากบ้านนายสำลี สินอ้วน - บ้านนายบัว โคดจันท์ทัด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดและบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 จากบ้านนายอุดร ไชยภูมิ - บ้านนางหนูพัด เศษฐา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายกง การสอน - บ้านนายผา ผ่องแผ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำมี เบ้าแก้ว - บ้านนายสัมพันธ์ เบ้าแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำผง การสอน - บ้านนายพิชิต พรหมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 13 จากบ้าน นางได จงรักษ์ - บ้านนายหา ไต่ตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางแสวง ระวันสุ - ถนนลาดยาง หมายเลข ๒๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ สายหน้าวัดหนองนกเขียน - หน้าบ้านนายอุบล แสงกล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม มอก.1166-2559 (ใต้ผิวจราจร)ห้วยอีแมบ บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน หมู่ 14 จากนานายสมดี โคกโพธิ์ - นานางบุญนำ นามมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคำตอนบน หมู่ที่ 11 จากนานายคำ ชารีแสน -นานายคำพัน แสงอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังฟาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดขี้เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลบ้านเหล่า เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน ๑๖ สาย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 จากบ้านนางน้อย สรภูมิ - หน้าวัดคำเม็ก หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้านและบ่อพัก 1 บ่อ หมู่ที่ 17 จากบ้านนางหนูจีน ไต่ตาม - หอถังประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดและบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 จากบ้านนายอุดร ไชยภูมิ - บ้านนางหนูพัด เศษฐา (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดและบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 จากบ้านนายสำลี สินอ้วน - บ้านนายบัว โคดจันท์ทัด (จ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๓ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (งานไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก่องช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กอลคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด (กระดาษ A 4 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ ๑๐๐๗ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายกง การสอน - บ้านนายผา ผ่องแผ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำผง การสอน - บ้านนายพิชิต พรหมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ จากบ้านนายคำมี เบ้าแก้ว - บ้านนายสัมพันธ์ เบ้าแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ ประจำเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2023
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั๊มน้ำซับเมอร์ส) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำในที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโคกโป่ง - สายนานายบุญมา แฝงราช หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโดน - โคกโป่ง หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสวาท เผ่าพงษ์ - นานายบุญมี เปี่ยมปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายบุญเพ็ง คะโสพิมพ์ - สายนานายกองแก้ว เข็มแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่