ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม มอก.1166-2559 (ใต้ผิวจราจร)ห้วยอีแมบ บ้านถ่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยทรายตอนบน หมู่ 14 จากนานายสมดี โคกโพธิ์ - นานางบุญนำ นามมนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยคำตอนบน หมู่ที่ 11 จากนานายคำ ชารีแสน -นานายคำพัน แสงอุทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกห้วยวังฟาน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกุดขี้เขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลบ้านเหล่า เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ก่อสร้างบ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายสมาน พะนาริน - บ้านนางละมุด สายจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางประกายแก้ว พรมจันทร์ - นานายบุญห่วง สินไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นายอวน ทานัง - นานายวินิจ ทานัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางรัศมี อุประชา - บ้านนางนวลจันทร์ แย่มประกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายสุริยันต์ ชาวประมง - บ้านนางรัศมี อุประชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปสี่เหลี่ยม มอก. 1166 - 2559 (ใต้ผิวจราจร) ดงบัง - ดงสง่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน บ้านถ่อน หมู่ที่ ๓ จากบ้านนางลำไพ แก้วกัลยา ? บ้านนายภูวนาถ พิมจันนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชน เยาวชน ประชาชน ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๑๐ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในตำบลบ้านเหล่า เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อวัสดุวิทยาสาตร์หรือการแพทย์ (คลอรีนและสารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติกพร้อมพนักพิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙ จากบ้าน นายอวน ทานัง - นานายวินิจ ทานัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๕ จากบ้านนางประกายแก้ว พรมจันทร์ - นานายบุญห่วง สินไชย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนางรัศมี อุประชา - บ้านนางนวลจันทร์ แย่มประกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๘ สายบ้านนายสุริยันต์ ชาวประมง - บ้านนางรัศมี อุประชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณที่สาธารณประโยชน์ สถานที่ก่อสร้างบ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนายสมาน พะนาริน - บ้านนางละมุด สายจันทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2023
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ในการจัดทำโครงการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่ายค้างจ่าย ปี ๒๕๖๕ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2023
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องน้ำในที่ดินสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2023
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2023
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโคกโป่ง - สายนานายบุญมา แฝงราช หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโดน - โคกโป่ง หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสวาท เผ่าพงษ์ - นานายบุญมี เปี่ยมปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายบุญเพ็ง คะโสพิมพ์ - สายนานายกองแก้ว เข็มแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่