ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
จ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านหนองแวง หมู่ 10 และบ้านดงบาก หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2022
ซื้อกระดาษ ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบากประจำเดือนพฤษภาคม2565จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ประจำเดือนพฤษภาคม2565จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
จ้างประกอบอาหารว่าง ค่าอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำลำห้วยทราย บ้านดงบัง หมู่ที่ ๒ ตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร(เกรดเดอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุและป้ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ ๖ สายบ้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 เพื่อใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 8 สายข้างหอถังประปาหมู่บ้าน ? วังฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนบก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางนารี คำแหง - บ้านนายบุญจันทร์ ต้นคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูและตัดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับติดตั้งภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ พ,ศ, 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานผ้าประดับพร้อมอุปกรณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/10/2019
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2019
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรหมู่ที่ ๑-๑๗ จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่