ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่า เดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกวดราคาโครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) 04/08/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน บ้านดงบาก หมู่ที่ 6 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/04/2022
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ บ้านโพนบก หมู่ที่ ๑๑ (จ่ายขาดเงินสะสม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2022
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหนองแวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ค่าอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) 26/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า จุดที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารเที่ยง อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริิมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายและวัสดุอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
เช่าเวที รวมติดตั้ง รื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การตกแต่งสถานที่และของรางวัล ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลบ้านเหล่าเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบากประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโคกโป่ง - สายนานายบุญมา แฝงราช หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายวังโดน - โคกโป่ง หมู่ที่ ๗ บ้านโพนบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสวาท เผ่าพงษ์ - นานายบุญมี เปี่ยมปิด หมู่ที่ ๒ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายบุญเพ็ง คะโสพิมพ์ - สายนานายกองแก้ว เข็มแก้ว เข็มรัตน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านดงบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
ซื้อวัสดุงานคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2021
ซื้อวัสดุบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/10/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
ซื้อวัสดุการสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) ครั้งที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2021
จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูและตัดสติ๊กเกอร์ฝ้าสำหรับติดตั้งภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2020
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง ประจำเดือน มกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2020
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ครั้งที่ 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบาก ประจำปีงบประมาณ พ,ศ, 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/08/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่