ร้องเรียนทั่วไป


 ชื่อผู้ร้องเรียน *
 Email (ถ้ามี)
 Website (ถ้ามี)
 ข้อความร้องเรียน *
* ต้องกรอกข้อมูล

Anti-spam measures
กรุณากรอกผลการคำนวณตัวเลขเพื่อยืนยันการร้องเรียน
7 + 3=

(4)
(4) นิฌารัตน์ ไกยฝ่าย
Thu, 23 August 2018 02:53:30 +0000

เรื่องการติดต่อผู้นำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเบอร์ติดต่อไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีไว้หรอกคะ จะติดต่อกลับที่บ้านติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่ติดต่อไม่ได้เลย

(3) นิฌารัตน์ ไกยฝ่าย
Thu, 23 August 2018 02:53:29 +0000

เรื่องการติดต่อผู้นำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเบอร์ติดต่อไม่ได้ ก็ไม่ต้องมีไว้หรอกคะ จะติดต่อกลับที่บ้านติดต่อผ่านทางผู้ใหญ่ติดต่อไม่ได้เลย

(2) นางสาวนุชรัตน์ นนทะคุณ
Mon, 22 May 2017 02:40:34 +0000

ร้องเรียนไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภคหลยเดือน เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล

(1) นางบุษบา สีธาตุ
Mon, 22 May 2017 02:34:34 +0000

ร้องเรียนบ้านหนองแวงหมู่ที่ 10 น้ำประปาไม่ไหล ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค