Posted in กิจการสภา ข่าวกิจกรรม งานสภา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภา

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สถานที่ทำงานสภาฯ

Continue Reading...