Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...