Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ …

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครั้งแรก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...