Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ …

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภา

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 (สมัยที่ 4)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 25…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภา

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 (สมัยที่ 3)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสภา

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2565 (สมัยที่ 2)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565…

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม งานสภา

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ…

Continue Reading...