Posted in กิจการสภา
Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์ก…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

รายงานการประชุมสภาฯ อบต.

รายงานการประชุมสภาสมัยสาม…

Continue Reading...