คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน