รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผการดำเนนงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบราม

Share:

Author: Banlao Sakon