รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รอบ 12 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทจริตรอบ 6 เดือน

รายงานผการดำเนนงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน

รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราว

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบราม

Banlao Sakon

Share: