สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 โดยมติในที่สภา ได้อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เพื่อให้ประชาชนได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Admin Banlao

Share: