โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและแปรรูปผ้าย้อมครามจากธรรมชาติ ตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566

กองสวัสดิการและสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและแปรรูปผ้าย้อมครามจากธรรมชาติตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้วงวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2566  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร

Share: