รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประกาศรายงานผลการจัดลำดับพนักงาน ฯ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕.pdf

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคลประจำปี 2563

รายงานผลความพึงพอใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563

สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม ประจำปี 2562

สรุปผลการพัฒนาและการฝึกอบรม ประจำปี 2562

รายผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านคุณธรมและจริยธรรม ประจำปี 2562

รายงานผลการจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

Share: