รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการฝึกอบรม

สรุปผลการพัฒนาและการฝึกอบรม ปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านคุณธรมและจริยธรรม ปี2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

ความพึงพอใจของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารงานบุคคลประจำปี 2563

Share:

Author: Banlao Sakon