รายงานการประชุมสภาฯ อบต.

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการปะชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภาฯ สมีัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

Share:

Author: Banlao Sakon