Posted in การปฏิบัติงาน การให้บริการ บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อาสาบริบาล ส่วนงานสาธารณสุข บริการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ สูง เป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการช่วยเหลือให้เข้าถึงการดูแลที่มีประสิทธิภาพ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บริการอำนวยความสะดวกที่จอดรถ คนพิการ กับทางลาดเอียงคนพิการที่มาติดต่อราชการ คำนึงถึงทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่บุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ไปจนถึงผู้ทุพพลภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน อื่นๆ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวกิจกรรม บริการประชาชน อื่นๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน รวมถึงบริเวณโดยรอบสถานที่ตั้งสำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงามเป็นที่ประทับใจของประชาชนผู้มารับบริการ

      

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

Download เอกสารคู่มือสำหรับประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แบบฟอร์มขอทราบข้อมูลข่าวสาร

แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของทา…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ

แบบคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต

แบบคำร้องขอใช้อินเตอร์เน็…

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แบบฟอร์มขอใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

แบบคำร้องขอใช้นำ

Continue Reading...
Posted in บริการประชาชน

แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)

แบบ ทพ.

Continue Reading...