สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแปรญัตติ และลงมติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่สภาได้รับหลักการไปแล้วนั้น ภายหลังการประชุม สมาชิกสภาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ในวาระ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

      

Banlao Sakon

Share: