Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ส่งรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.๑)ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ประกาศรายงานเกี่ยวกับการป…

Continue Reading...
Posted in การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคมพ.ศ.2565ถึงเดือน มีนาคม 2565)

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงาน (ครั้งที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๕

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แจ้งรับเช็คใหม่แทนเช็คหมดอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถาน ที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน อื่นๆ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ) ขนาด 6 ล้อ 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (รายจ่ายค้างจ่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Continue Reading...