มาตรา 9 (3)

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ-2560

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2654)

ข้อบัญญัติ 61

1.1.60

1.2.60

1.3.60

2.1.60

2.2.60

3.1.60

3.2.60

3.3.60

3.4.60

4.1.60

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

Share:

Author: admin