มาตรา 9 (3)

แผนการปฏิบัติงาน

 

รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2654)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชมุสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

 

Banlao Sakon

Share: