มาตรา 9 (3)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2654)

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชมุสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัฯสมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560

 

Share: