ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน กันยายน 2562

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน เมษายน 2562

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง(สขร.1) เดือน มีนาคม 2562

ผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง (สขร.1)เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)เดือนมกราคม 2562