ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

รางานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540https://www.banlaosakon.go.th/wp-content/uploads/2022/06/รางานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-สขร.๑-ป.pdf

Share: