การบริการอำนวยความสะดวกที่จอดรถ คนพิการ กับทางลาดเอียงคนพิการที่มาติดต่อราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า บริการอำนวยความสะดวกที่จอดรถ คนพิการ กับทางลาดเอียงคนพิการที่มาติดต่อราชการ คำนึงถึงทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ตั้งแต่บุคคลที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติ เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ไปจนถึงผู้ทุพพลภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสะดวกสบายและปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

Share: