Posted in การปฏิบัติงาน ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 30 มิ.ย. 65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับตรวจการประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) สภ.อปท. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประกอบด้วย 5 ด้าน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านธรรมาธิบาล โดยผลการประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

คำแถลงนโยบาย การบริหาร การพัฒนา

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างส่วนราชการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชกา…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ประมวลจริยธรรม

จริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์และภารกิจ

“ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากร…

Continue Reading...