Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติตำบล

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

ประมวลจริยธรรม

จริยธรรมฝ่ายบริหารท้องถิ่…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

คณะผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์และภารกิจ

“ประชาชนมีคุณภาพ ทรัพยากร…

Continue Reading...