Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัด…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

ประกาศโครงสร้างการจัดองค์…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...