Download เอกสารคู่มือสำหรับประชาชน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)

แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2 )

แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจ

แบบหนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ก.ฌ.8

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

แบบ ธพ.น. ๕เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

แบบ ธพ.น. ๒ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 )

แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 )

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1,ง และ จ ลักษณะที่1)

กฎกระทรวง

การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

กฎกระทรวง

แบบ ธพ.น. ๖ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

ใบสมัครสมัครชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ก.ฌ.1 และหนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินเดือน

การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

แบบคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

คำขอรับใบแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1), แบบยื่นอุธรณ์ ภาษีป้าย (ภ.ป.4)

การรับชำระภาษีป้าย

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ แบบ ธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

แบบรายงานขอรับเงินสงเคราะห์ ก.ฌ.3

การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

Banlao Sakon

Share: