สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง การโอนงบประมาณ การโอนทรัพย์สินทางราชการ และการพิจารณาการขอกู้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

 

Share: