การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื(2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื(1)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

แผนอัตรากำลังสามปี พ.ศ.2561-2563

เส้นทางความก้าวหน้า มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

การดำเนินการตามนโยบายคุณภาพชีวิต

โครงการยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปี 2562

Share:

Author: admin