การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล-ประจำปี-2563

การดำเนินนโยบายแผนอัตรากำลัง 3 ปี

การดำเนินงานกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

การดำเนินการโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

การดำเนินการตามโครงการยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

การดำเนินการตามนโยบายคุณภาพชีวิต กิจกรรม 5 ส.

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

Share:

Author: Banlao Sakon