การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2563

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

โครงการยกย่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

การดำเนินการตามนโยบายคุณภาพชีวิต กิจกรรม 5 ส.

คู่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2563

Share:

Author: Banlao Sakon