หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏฺิบัติ

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Share:

Author: admin