หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

การสรรหาและตัดเลือกบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ปรับปรุง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

หลักเกณฑ์มาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการในการลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

หลักเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Share: