หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2564-2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรการสร้างแรงจูงใจและมาตรการในการลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ประกาศก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

Share:

Author: Banlao Sakon