ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการประปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงาและพนักงานจ้าง
Share:

Author: Banlao Sakon