Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชนตำบลบ้านเหล่า เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนายโยธา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และกำหนดสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานผลการตรวจสอบงบการเง…

Continue Reading...