Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดลำดับผลการประเมินกสนปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง ปี 2563 (ครึ่งปีหลัง)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องรายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อาส

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล,พนักงานครูและองค์กรบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Continue Reading...