Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562 ครั้งที่ 2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเหล่า เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปรงบประมาณ 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

Continue Reading...