Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.

ประกาศ ก.อบต.

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

สรุปผลการวิเคราะห์ความคุ้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร-ประจำปี-2…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

รายงานการประเมินความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงานทั่วไป สายงานบริหาร…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

แผนแม่บทสารสนเทศ

แผนแม่บทสารสนเทศ

Continue Reading...