Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

เรื่อง ประกาศองค์การบริหา…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

รายงานการประเมินความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ทะเบียนประวัติข้าราชการ

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ทะเบียนประวัติพนักงาน

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ทั่วไป บริหารท้องถิ่น วิช…

Continue Reading...