Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.25…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

รายงานการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

รายงานการประเมินความพึงพอ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ ก.อบต.

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักง…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร

แผนจัดการองค์ความรู้ ประจ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษแ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริห…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายและกลยุทธ์การบริหาร…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงานทั่วไป สายงานบริหาร…

Continue Reading...