Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร

https://lhr.dla.go.th/

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นตำบลบ้านเหล่า

ระเบียบกลุ่มพนักงานส่วนท้…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงานบริหารท้องถิ่น สายง…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการร…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การขับเคลื่อนจริยธรรม

แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึก…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)

แผนจัดการองค์ความรู้ ประจ…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายและก…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำป…

Continue Reading...
Posted in การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริหารงานบุคคล

แผนแม่บทสารสนเทศ

แผนแม่บทสารสนเทศ

Continue Reading...