การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ปี 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน2563

Share:

Author: Banlao Sakon