สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง  การขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยมติในที่สภาได้อนุมัติการขอโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ อบต.บ้านเหล่า ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

Share: