สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร นายวิเชียร จันทรจร ประธานสภาฯ ได้เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้ นายสุรธันย์ มักคุ้มสุขไพศาล นายก อบต.บ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ชี้แจงต่อสมาชิกสภา เพื่อให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากรายงานรายจ่ายงบประมาณฯ แล้ว สมาชิกสภาฯ เข้าใจหลักการและเหตุผลความจำเป็น จึงให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

 

Banlao Sakon

Share: