สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4  ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่อง  การขอกันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยมติในที่สภา ได้อนุมัติการขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ อบต.บ้านเหล่า ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

27

Admin Banlao

Share: