กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาการบริหารจัดการบ้านเมืองที

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่ว

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การปฏฺบัติง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับกา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมา

Share:

Author: Banlao Sakon