Posted in การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

การบริการอำนวยความสะดวกที่จอดรถ คนพิการ กับทางลาดเอียงคนพิการที่มาติดต่อราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งเรียนรู้/ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา อง…

Continue Reading...
Posted in การปฏิบัติงาน การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (งานสวัสดิการสังคม)

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

https://www.banlaosakon.g…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

E-Service

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานผลการสำรวจความพึงพ…

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Continue Reading...
Posted in การให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริก…

Continue Reading...